00 800 67 89 10 11

29. červenec 2022 15:44 - 30. září 2022 15:44 | Olomouc

Tváře a památky

LETNÍ FOTOSOUTĚŽ Tváře a památky je tady! Léto je čas cestování! Ať už cestuješ doma nebo po zemích EU, vyfoť sebe a Tvou oblíbenou evropskou památku a pošli nejvydařenější snímek na adresu olomouc@europe-direct.cz. Pokud to stihneš od 30.7. do 30.9. můžeš vyhrát jednu z hodnotných cen, které jsou pro tři nejlepší snímky připraveny.

Další podmínky soutěže:
- Odeslaný snímek posílejte ve velikosti min. 1800x1200pix., max. 3508x2480pix., ve formátu .jpeg na výše uvedenou adresu. K obrázku připojte jméno autora, místo a datum pořízení.
- Max. počet obrázků od jednoho autora je 5. Odeslané fotografie můžete průběžně sledovat na našich stránkách v rubrice fotosoutěž.
- Soutěže se mohou zúčastnit pouze amatérští fotografové starší 15 let s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen „soutěžící“).- Zasláním fotografie soutěžící potvrzuje, že je autorem fotografie a že je oprávněn s fotografií nakládat. Pokud by se takové tvrzení soutěžícího ukázalo nepravdivé, bude taková fotografie ze soutěže vyřazena a soutěžící bude bez náhrady ze soutěže vyřazen. Soutěžící bere na vědomí, že na sebe přebírá odpovědnost za škodu, která může vzniknout vyhlašovateli nebo třetím osobám v důsledku takového jednání. Vyhlašovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, za porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany vyhlašovatele v dobré víře v souladu s těmito podmínkami. Každý soutěžící je povinen při pořizování fotografií postupovat v souladu s právními předpisy, dbát oprávněných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním fotografie do soutěže dává soutěžící vůči vyhlašovateli jednoznačně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce, a že souhlasí s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakékoliv fotografie ze závažných důvodů dle svého uvážení. Těmito závažnými důvody mohou být např. takové záběry, které navádějí k užívání drog, prezentují krutá a nelidská jednání, zlehčují, omlouvají či schvalují problematiku rizikového chování nebo podněcují k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel. Dále např. takové záběry, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo i takové fotografie, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit zaslanou fotografii do soutěže z důvodů nesplnění soutěžních podmínek.
- O vítězích všech tří tematických kategorií rozhodne odborná porota složená z profesionálních fotografů. Vítězové soutěže budou vyhlášeni nejpozději 9.10. 2022.
- Výherci budou kontaktováni a budou zveřejněni na webových stránkách www.europe-direct.cz.
- Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže, vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
- Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a dále osoby s profesí, jejíž podstatou je profesionální fotografování.
- Na výhru fotografické soutěže není právní nárok.
- Vyhlašovatel si v odůvodněných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.
- Soutěžící registrací v soutěži uděluje svůj souhlas ke zpracování svých osobních údajů, poskytnutých v rozsahu této soutěže vyhlašovateli soutěže: jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mailový a telefonický kontakt, a to za účelem organizace (vč. vyhodnocení) a propagace soutěže.
- Soutěžící registrací v soutěži uděluje souhlas ke zpracování svého jména, příjmení a e-mailové adresy za účelem informování o aktivitách sítě Europe Direct.
- Soutěžící rovněž bere na vědomí a souhlasí s poučením o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, dále o právu souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k výše uvedeným údajům a právu na jejich opravu, a také o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou, nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán. Uvedená práva je možné uplatnit doručením žádosti na adresu olomouc@europe-direct.cz. Soutěžící bere na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.
- Soutěžící registrací zároveň prohlašuje, že v případě, že odeslaná fotografie obsahuje osobní údaje, je na základě příslušných právních předpisů plně oprávněn k jejich zpracování a uvedení na soutěžní fotografii, a přebírá za jejich uvedení plnou odpovědnost.
- Správcem osobních údajů je Úřad vlády ČR, Nábř. E Beneše 4, 11801  Praha 1. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).