00 800 67 89 10 11

01. leden 2018 09:39 - 31. prosinec 2018 09:39 | Missing value for '5'

Plastová strategie EU

Evropská strategie na ochranu planety a našich občanů a uvolnění potenciálu našeho průmyslu.

 • Nová strategiezměnit způsob, jakým se v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují plastové výrobky.
 • Do roku 2030 mají být všechny plastové obaly v EU recyklovatelné a úmyslné používání mikroplastů zakázané.
 • Komise tak chce položit základ novému oběhovému hospodářství a podpořit inovace (např. technologie a materiály).
 • Zvýhodní např. recyklaci pro podniky a omezí plastový odpad.
 • Evropané ročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu, k recyklaci se shromáždí méně než 30 %.

Vůbec první celoevropská strategie týkající se plastů, které byla dnes přijata, je součástí přechodu k oběhovému hospodářství.

Bude chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem, podpoří růst a inovace a zároveň přetvoří problém na pozitivní program pro budoucnost Evropy. Transformace způsobu, jakým se výrobky v EU navrhují, vyrábějí, používají a recyklují, má silné ekonomické opodstatnění, a pokud se postavíme do čela tohoto přechodu, vytvoříme nové investiční příležitosti i pracovní místa. Podle nových plánů budou veškeré plastové obaly na trhu EU do roku 2030 recyklovatelné, bude omezeno používání plastů na jedno použití a bude zakázáno úmyslné používání mikroplastů.


Evropané každoročně vygenerují 25 milionů tun plastového odpadu, ale k recyklaci se ho shromáždí méně než 30 %. Po celém světě tvoří plasty 85 % odpadků na plážích. A plasty se dokonce ve formě mikroplastů, jejichž účinky pro zdraví jsou zatím neznámé, dostávají ve vzduchu, vodě a potravinách až do plic a na stůl lidí. Nová celoevropská strategie pro plasty naváže na předchozí činnost Komise a bude tyto problémy řešit.

Cílem je chránit životní prostředí a zároveň položit základy nové ekonomice plastů, ve které se při navrhování a výrobě budou plně respektovat požadavky na opětovné využití, opravy a recyklaci plastů a ve které se budou vyvíjet udržitelnější materiály.

Evropa má nejlepší předpoklady k tomu, aby stále v čele tohoto přechodu. Tento přístup s sebou přinese nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a vytváření pracovních příležitostí.

V rámci nové strategie Evropská unie:

 • Zvýší ziskovost recyklace pro podniky: Budou vypracována nová pravidla pro obaly, aby se zlepšila recyklovatelnost plastů, které jsou na trhu, a zvýšila poptávka po recyklovaných plastových materiálech. Díky většímu počtu nasbíraného plastu by v celé EU mělo vzniknout více kvalitních a větších recyklačních zařízení spolu s lepším a standardizovaným systémem pro oddělený sběr a třídění odpadu. Ušetří se tím přibližně sto eur na tunu shromážděného materiálu. Rovněž půjde o větší přidanou hodnotu pro konkurenceschopnější a odolnější odvětví plastů.
 • Omezí plastový odpad: Evropské právní předpisy již v několika členských státech vedly k výraznému omezení používání plastových tašek. Nové plány se nyní zaměří na další plasty na jedno použití a na rybolovná zařízení. Budou podporovány vnitrostátní informační kampaně a rozhodne se o rozsahu nových celoevropských pravidel, která budou na základě konzultace se zúčastněnými stranami a příslušných poznatků navržena v letošním roce. Komise také přijme opatření, kterými se omezí používání mikroplastů ve výrobcích a určí se, jak se budou označovat biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty.
 • Zamezí znečišťování na mořích: Nové předpisy o přístavních zařízeních pro příjem odpadu se budou zabývat odpadem v mořích pocházejícím ze zdrojů souvisejících s mořem. Postarají se o to, aby odpad vytvořený na lodích nebo shromážděný na moři v moři nezůstal, ale aby se vrátil na pevninu, kde se s ním náležitým způsobem naloží. Předpisy obsahují i opatření na snížení administrativní zátěže pro přístavy, lodě a příslušné orgány.
 • Podpoří investice a inovace: Komise poskytne orgánům členských států a evropským podnikům doporučení, jak co nejvíce snížit množství plastového odpadu přímo u zdroje. Zvýší se podpora inovací, v jejímž rámci bude poskytnuto další financování ve výši 100 milionů EUR na rozvoj inteligentnějších a recyklovatelnějších plastových materiálů, účinnější recyklační procesy a vyhledávání a odstraňování nebezpečných látek a kontaminantů z recyklovaných plastů.
 • Uspíší změny v celém světě: Evropská unie plní své vlastní úkoly, ale bude rovněž spolupracovat s partnery z celého světa na hledání globálních řešení a vypracování nových mezinárodních norem. Bude také nadále podporovat ostatní, podobně jako tomu bylo při sanaci řeky Gangy v Indii.

Další kroky

 • Nová směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, jež dnes byla navržena, bude nyní předložena ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.
 • Podle požadavků na zlepšování právní úpravy předloží Komise během roku 2018 návrh týkající se plastů na jedno použití.
 • Zúčastněné strany mohou do 12. února 2018 přispět k probíhající veřejné konzultaci.
 • Komise zahájí práci na revizi směrnice o obalech a obalových odpadech a připraví pokyny týkající se odděleného sběru a třídění odpadu, které budou vydány v roce 2019. 
 • Úplný seznam opatření a jejich časový harmonogram najdete v příloze strategie pro plasty zde.

Souvislosti

Strategii pro plasty připravil v duchu balíčku týkajícího se oběhového hospodářství z roku 2015 hlavní projektový tým Komise sestávající z prvního místopředsedy Franse Timmermanse, místopředsedy Jyrki Katainena, komisaře Karmenu Velly a komisařky Elżbiety Bieńkowské. Do přípravy se zapojili také další komisaři, kteří pomohli určit nejúčinnější nástroje pro širokou škálu oblastí politiky.

Strategie pro plasty bude rovněž hmatatelným příspěvkem k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu.

EU již podnikla významné kroky tím, že stanovila požadavky, aby členské státy přijaly opatření ke snížení spotřeby plastových tašek a ke sledování a snížení odpadu v mořích.


Další informace

Evropská strategie pro plasty: Otázky a odpovědi

Informační přehledy

Strategie pro plasty

Sdělení o provázanosti

Rámec pro sledování

Návrh týkající se přístavních zařízení pro příjem odpadu

Zpráva týkající se surovin

Zpráva o oxo-plastech

Eurobarometr: Malé a střední podniky a oběhové hospodářství