00 800 67 89 10 11

01. leden 2018 00:00 - 31. prosinec 2018 00:00 | Missing value for '5'

Priority Evropské komise - 2018

Evropská komise zveřejnila svůj pracovní program na následující roky.

Politické priority Evropské komise jsou obecným rámcem, na jehož základě se vytváří agenda Evropské komise na další rok
Priority odrážejí hlavní výzvy, kterým Unie aktuálně čelí. Jsou rozděleny na celkem deset hlavních oblastí, přičemž ty se ještě dále dělí na konkrétnější cíle.

V letech 2015-2019 se jedná konkrétně o tyto oblasti:
1. Tvorba pracovních míst, hospodářský růst a stimulace investic
2. Vznik jednotného společného digitálního trhu
3. Vznik energetická unie a opatření v oblasti změny klimatu
4. Integrovanější a spravedlivější vnitřní trh
5. Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie
6. Otevřenější obchod využívající potenciál globalizace
7. Prosazování právního státu a propojení evropských systémů soudnictví
8. Příprava evropského programu pro migraci
9. Silná společná zahraniční politika
10. Posílení demokratických procesů v EU a jejího přiblížení občanům

V roce 2018 pak bude kladen důraz na dva konkétní cíle:
1. Zvýšit povědomí o evropské historii a hodnotách a podpořit vědomí evropské identity pomocí Evropského roku pro kulturní dědictví

Co je Evropský rok pro kulturní dědictví?
Tato iniciativa poukazuje na příležitosti, které naše kulturní dědictví nabízí, ale zároveň upozorňuje na problémy, jimž kulturní dědictví čelí, jako je například dopad přechodu k digitalizaci, environmentální a fyzický tlak na památky a nedovolené obchodování s kulturními statky.

Hlavními cíli tohoto Evropského roku pro kulturní dědictví jsou:

  • podpořit kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog a sociální soudržnost;
  • zdůraznit ekonomický příspěvek kulturního dědictví na podporu kulturních a kreativních odvětví, včetně malých a středních podniků, a na posílení místního a regionálního rozvoje;
  • zdůraznit úlohu kulturního dědictví v oblasti vnějších vztahů EU, včetně předcházení konfliktům, procesů usmíření po ukončení konfliktu a obnovy zničených památek kulturního dědictví.

2. Společná obranná politika
Společná bezpečnostní a obranná politika EU je specifickou součástí Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je založena na komplexním rozvoji jak civilních, tak vojenských schopností, a umožňuje EU čelit současným a budoucím bezpečnostním hrozbám a výzvám. Nejviditelnějším nástrojem jsou civilní mise a vojenské operace.
Od svého založení tak Evropská unie zrealizovala téměř 30 zahraničních vojenských a civilních operací, kromě svého bezprostředního okolí i v subsaharské Africe, na Blízkém a Středním východě nebo v Indonésii.
Evropská komise si je vědoma zhoršující se bezpečnostní situace v EU a proto bude v příštím roce dle svých slov klást důraz na vytvoření Bezpečnostní unie a boj proti terorismu. Stejně tak se zaměří na ochranu osobních dat občanů a jejich soukromí.