00 800 67 89 10 11

14. listopad 2017 17:30 - 20:00 | Brno

BEC Seminar about Immigration Law

Changes as of 2017 - employee cards, enterpreneur visas, family visas and more. / Změny od roku 2017 - zaměstnanecké karty, podnikatelská víza, rodinná víza a další. Presented by attorney / Přednášet bude advokát Tomáš Petyovský

Amendment of the Act on the Stay of Foreigners in the Czech Republic became effective on 15 August 2017. The amendment brings significant changes (for non-EU foreigners) in all the key areas of immigration to the Czech Republic.

Expert knowledge will be shared by an experienced relocation attorney and our collaborator, Tomáš Petyovský from Petyovský & Partners.

We will discuss the following topics:

 • employee cards (application, EC for business shareholders, change of employer),
 • intracompany transfer card
 • seasonal worker card
 • business residency permits (switching to the purpose of business, extending the residency)
 • permanent residency (application)

…and any further questions you may pose.

Public discussion will be followed by informal networking and individual consultations.

The seminar is free of charge for registered members. 

We are collecting questions for the seminar in advance to give the speaker a chance to prepare.  Make sure to include yours during your registration! For any other queries, send an e-mail to event manager Katka at banova@brnopolis.eu.


Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky vstoupila v platnost dne 15. srpna 2017. Novela přináší významné změny (pro non-EU cizince) ve všech klíčových oblastech imigrace do České republiky.

O odborné znalosti se podělí zkušený advokát a náš spolupracovník Tomáš Petyovský z firmy Petyovský & Partners.

Budeme diskutovat o následujících tématech:

 • karty zaměstnanců (žádosti, ES pro obchodní akcionáře, změnu zaměstnavatele),
 • vnitropodniková převodní karta
 • sezónní karta pracovníka
 • obchodní povolení k pobytu (přechod na účel podnikání, prodloužení pobytu)
 • trvalý pobyt (přihláška)
 • Po veřejné diskusi bude následovat neformální networking a individuální konzultace.

... a další otázky, které byste mohli položit.

Seminář je pro registrované členy zdarma.

Otázky pro seminář jsou již sbírány předem předávány řečníkovi, aby měl možnost se připravit. Ujistěte se, že jste uvedli také své otázky při registraci! V případě dalších dotazů pošlete e-mail event manažerovi Katce na adresu banova@brnopolis.eu.

BEC Seminar